Letalo

Pogosto zastavljena vprašanja - FAQ

 • Ali lahko zavarujem tudi svojo družino?

  Pri obliki rentnega zavarovanja za dosmrtno starostno in družinsko rento zavarovanec zavaruje družino v primeru smrti zavarovanca, saj bo družina prejemala družinsko rento do 78. leta starosti zavarovanca, če bi bil živ. Odvisno od vrste zavarovanja je višina družinske rente lahko dva- ali štirikratnik starostne rente.

 • Po koliko letih je dvig sredstev neobdavčen?

  V primeru odkupa iz naslova police življenjskega zavarovanja pred potekom 10 let od začetka zavarovanja se od izplačila odmeri davek od prometa zavarovalnih poslov. Življenjska zavarovanja z zavarovalno dobo 10 let in več so pred potekom prvih 10 let obdavčena z 8,5 % davkom na zavarovalne posle in 25 % akontacijo dohodnine od morebitne razlike med izplačanimi in vplačanimi sredstvi zavarovanca. Med življenjska zavarovanja se štejejo vsa življenjska zavarovanja, ne glede na to, ali se zavarovalna vsota izplača v enkratnem znesku ali v obliki rente.

 • Kakšen je pričakovan donos?

  Rentno zavarovanje je produkt z nizko stopnjo tveganja, saj zagotavlja zajamčen donos. Pri rentnem zavarovanju so zavarovanci udeleženi pri ustvarjenem dobičku zavarovalnice, v kolikor ta uspešno posluje. Donosnost rentnega zavarovanja je tako praviloma nižja od donosnosti npr. naložbenega zavarovanja.

 • Ali lahko sklenem zavarovanje pri zastopniku?

  Zavarovanja zavarovalnice AVRIO se lahko sklepajo on-line preko spletne strani, preko lastne zastopniške mreže (povezava na seznam zastopnikov) ali preko pooblaščenih agencij, ki tržijo zavarovanja zavarovalnice AVRIO (povezava na seznam agencij)

 • Kakšni so pogoji za izplačilo?

  Zavarovanec ima pravico pisno zahtevati izplačilo odkupne vrednosti po preteku dveh let od sklenitve zavarovanja, če so bile premije plačane za najmanj dve leti. Odkupna vrednost police ob izpolnjevanju navedenega pogoja je vsota 99 % matematične rezervacije, izračunane z enakimi predpostavkami, kot so bile uporabljene za izračun premije ob sklenitvi zavarovanja in do dneva odkupa pripisanih dobičkov. Izplačilo odkupne vrednosti se zmanjša za morebitne zapadle neplačane premije in davke.

 • Sem adrenalinski športnik, kako se lahko zavarujem?

  Če ni drugače dogovorjeno z zavarovalno polico rentnega zavarovanja, zavarovalnica ne prevzame jamstva in nima nobene obveznosti, kadar zavarovalni primer nastane zaradi izvajanja adrenalinskih športnih aktivnosti.

 • Rad bi prekinil zavarovanje, kakšni so stroški?

  V primeru prekinitve zavarovanja se zavarovalcu izplača odkupna vrednost police, zmanjšana za izstopne stroške in morebitne davke.

 • Zakaj bi sklenil rentno zavarovanje?

  Če ste vi ali vaši družinski člani odvisni od mesečnih prilivov (štipendija, plača, pokojnina), vam rentno zavarovanje omogoča povečanje priliva v vaši starosti ali v primeru invalidnosti (oziroma vašim otrokom, če se vam kaj zgodi). Rentno zavarovanje je zavarovanje za primer smrti, invalidnosti, dolgoživosti, udeleženi pa ste še pri pripisu dobička, ko zavarovalnica dobro posluje.

 • Kdo mi garantira, da bo zavarovalnica obstajala, ko bom rabil pokojnino?

  Za izplačilo vaše pokojnine so podlaga sredstva, ki se nahajajo na vašem osebnem računu pri zavarovalnici AVRIO, dodatno za izplačilo jamči tudi zavarovalnica z vsem svojim kapitalom. Zavarovalnica AVRIO je subjekt, ki je pod stalnim nadzorom regulatorja, Agencije za zavarovalni nadzor, in posluje v skladu z veljavno zakonodajo, ki med drugim ureja tudi primere stečaja ali likvidacije zavarovalnice in prenos premoženja strank na drugo zavarovalnico. Poleg navedenega je zavarovalnica AVRIO v popolni lasti Sklada obrtnikov in podjetnikov, katerega lastniki so vsi zavarovanci (vzajemna družba), Sklad pa obstaja že od leta 1956 in ga upravljajo zavarovanci.

 • Komu je namenjeno rentno zavarovanje?

  Prvenstveno je namenjeno generaciji med 25. in 45. letom starosti; mlajši, kot je sklenitelj, boljše je, saj je manjša mesečna obremenitev za enako veliko rento, prav tako je lahko pripisanih več dobičkov. Namenjeno je tudi osebam, ki so pretežno odvisne samo od mesečnih prihodkov (plače) in nimajo večjega premoženja, iz katerega bi lahko financirale življenjske stroške v primeru prenehanja prilivov, imajo pa dovolj prihodkov, da lahko pokrijejo mesečni strošek premije in se dodatno še zavarujejo. Denar od zavarovanja se zbira na vašem računu pri zavarovalnici in vam, za razliko od banke, prinaša zavarovanje ter predviden dodatni donos.

 • Kakšni pa so stroški rentnega zavarovanja?

  Višina stroškov za posamezno obliko rentnega zavarovanja je razvidna iz t. i. KID obrazca, ki je za posamezno obliko zavarovanja različen (obrazci se nahajajo med dokumenti za sklenitev rentnega zavarovanja). Višina stroškov se giba med 1,79 in 3,49 odstotka, kar pomeni, da so stroški podpovprečni v primerjavi z ostalimi ponudniki.

 • Ali ni boljše izplačilo v enkratnem znesku?

  Doživljenjsko starostno rentno zavarovanje omogoča zavarovancu redno mesečno prejemanje na polici navedene višine rente do njegove smrti. Če zavarovanec meni, da sredstva potrebuje za druge namene in ne rento, lahko sredstva dvigne v enkratnem znesku, vendar le pred začetkom prejemanja rente. Za rizične skupine (starejši, otroci, vzdrževani družinski člani ...) je redno mesečno izplačilo rente bolj primerno kot izplačilo v enkratnem znesku.

 • Kaj če bom med trajanjem zavarovanja potreboval denar?

  Sklenjeno rentno zavarovanje lahko vedno prekinete in zahtevate odkup na vašem računu že zbranih sredstev. Odkup lahko zahtevate po preteku dveh let od sklenitve zavarovanja, če so bile premije plačane za najmanj dve leti. Odkupa ni mogoče zahtevati, če upravičenec že prejema rento. Priporočljivo je, da se odkup izvrši po 10 letih od sklenitve zavarovanja, saj so v nasprotnem primeru stroški prekinitve zelo visoki.

 • Kako hitro prejmem denar v primeru odkupa zavarovanja?

  Zavarovalnica izplača odkupno vrednost police v roku meseca dni od prejema popolne zahteve za odkup.