Letalo

Varčevalni produkt

naložbeno zavarovanje

Zenska_nalozbeno
kespicka

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE Z NALOŽBENIM TVEGANJEM (NZ)

Naložbeno zavarovanje NZ omogoča varčevanje s
srednje tvegano naložbeno politiko, zavarovanje za smrt, enkratno izplačilo ali izplačilo v obliki dosmrtne rente.

Zavarovanje lahko sklenejo vse osebe od 14. do 65. leta starosti, namenjeno pa je dolgoročnemu varčevanju, 10 let in več (predlagano najmanj 15 let), pri čemer ga lahko zavarovalec kadarkoli prekine in zahteva izplačilo sredstev.

Lahko se odločite za mesečno, kvartalno ali enkratno plačilo premije. Na premijo se obračunajo vstopni in sklepalni stroški, neto premija pa se prenese na vaš račun, kjer se obračuna riziko premija. S sredstvi se aktivno upravlja v okviru notranjega sklada AVRIO MODERATO. Trguje se z različnimi finančnimi instrumenti na različnih finančnih trgih. Naložbena politika MODERATO je aktivna in precej odprta. Sredstva so lahko naložena v denarne naložbe, dolžniške naložbe, lastniške naložbe, skupinske naložbe (ETF-e) in vrednostne papirje posameznih izdajateljev. Pričakujemo zmeren donos z relativno majhnim nihanjem. Zavarovalec bo lahko spremljal donos preko vrednosti točke, ki bo objavljena vsak mesec. Naložbe upravlja ista ekipa, kot jih je na matični družbi Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP), ki je dosegal nadpovprečne donose*.

Poleg upravljanja premoženja je upravičenec v primeru smrti zavarovanca upravičen do zavarovalne vsote. Izplača se dogovorjena zavarovalna vsota ali zbrana sredstva na računu, če so le-ta višja.

Mogoče je enkratno izplačilo zbranih sredstev ali izplačilo v obliki rente. Preračun rente se naredi na podlagi zbranih sredstev ob začetku prejemanja. Zavarovalec sam izbere obliko izplačila.

+ 11,6 %

povprečni letni donos<br>v obdobju od 2014 do 2024

+ 10.000

strank

* Podatki SOP

Sklenitev pogodbe

Pogodbo lahko sklenejo pravne ali fizične osebe, ki določijo zavarovanca (z njegovim soglasjem) in upravičence za različne primere. Zavarovalec, zavarovanec in upravičenec je lahko tudi ista oseba. Lahko se odločite za mesečno, kvartalno ali enkratno plačilo premije, možna pa so tudi kasnejša enkratna doplačila in prenehanje plačevanja premije.

Trajanje zavarovanje in zavarovalna vsota

Zavarovanje je praviloma dolgoročno. Predlagamo 15 let ali več. Če stranka plača 24 mesečnih premij, ima vse pravice, ki izhajajo iz zavarovanja, in lahko preneha s plačevanjem, plačevanje premije lahko obnovi v roku enega leta, kadarkoli lahko prekine zavarovanje in dobi izplačana sredstva. V primeru smrti zavarovanca dobi upravičenec izplačano zavarovalno vsoto oziroma sredstva, ki so zbrana na računu, če so ta višja.

Stroški

Zavarovalnica na plačano premijo obračuna sklepalno provizijo in vstopne stroške, nevarnostna premija (riziko premija za primer smrti) pa se obračuna od stanja na računu. Sredstva se upravljajo v notranjem skladu MODERATO, v okviru katerega se obračuna upravljavska provizija in skrbniška provizija. Vsi stroški so navzgor omejeni in skupaj znašajo 2,5 % za zavarovalno dobo 15 let (podatek KID). Če je zavarovanje daljše, so preračunani letni stroški nižji. V primeru prekinitve pogodbe pred potekom 10 let se obračunajo tudi davčne obveznosti. Če zavarovanje traja dlje kot 10 let, davčnih obveznosti ni.

Naložbena politika MODERATO

Sredstva se upravljajo v notranjem skladu MODERATO. AVRIO MODERATO je notranji sklad, ki izvaja naložbeno politiko, usmerjeno pretežno v srednje tvegane naložbe, brez geografskih in panožnih sektorskih omejitev. Poudarek pri naložbah notranjega sklada bo na naložbah v posamezne lastniške in dolžniške vrednostne papirje ter na naložbah v delniške in obvezniške indeksne sklade oz. ETF-je. Naložbena politika notranjega sklada je opredeljena kot politika aktivnega upravljanja sredstev usmerjena v srednje tvegane naložbene razrede in v krajše naložbene cikle. Sledi tako dolgoročnim kot kratkoročnim gospodarskim in naložbenim ciklom. Vrednost naložb se dinamično spreminja in praviloma prinaša zmerni donos. Struktura premoženja ni vnaprej predpisana, ampak se prilagaja razmeram na trgu. Najvišja izpostavljenost tveganim naložbam je srednja. Naložbena politika je izpostavljena vsem naložbenim tveganjem in je opredeljena kot politika doseganja dolgoročne donosnosti ob upoštevanju varnosti in likvidnosti investiranih sredstev.

Oblike izplačil

Če je plačanih 24 mesečnih premij, ima zavarovalec možnost prekiniti zavarovanje in zahtevati predčasno izplačilo. Če nastopi smrt zavarovanca, dobi upravičenec za smrt izplačilo zavarovalne vsote oz. sredstev na računu, če so ta višja. Ko zavarovanje poteče, se stranka odloči, ali bo zahtevala izplačilo v enkratnem znesku ali v obliki dosmrtne rente. Višina rente se preračuna ob začetku prejemanja in je odvisna od zbranih sredstev in starosti zavarovanca. Po splošnih pogojih je mogoče tudi izplačilo predujma na zbrana sredstva.

Izračunajte predvidena

privarčevana sredstva

Naložbeno zavarovanje je aktivno upravljan investicijski instrument. Znesek privarčevanih sredstev se izračuna na podlagi vnesenih parametrov (višina mesečne premije in dobe zavarovanja) in pričakovane povprečne donosnosti skozi obdobje.

Izpolnite navedene parametre za informativni izračun privarčevanih sredstev vašega zavarovanja:

Stroški zavarovanja:

Vstopni stroški: 0.25 %
Stroški sklenitve: 4,5 %
Upravljalska provizija: 1,8 % p.a.
Nevarnostna premija

Vaš varčevalni načrt

let

Zajamčena vsota: 3.600 €
Vplačana premija: 72.000 €
Pričakovan donos: 4%


Pričakovana vrednost naložbe po koncu zavarovalne dobe:
86.931,86 €

* Pričakovani znesek ne upošteva izstopnih stroškov in morebitnih davkov v primeru prekinitve zavarovanja pred 10. leti.

Zajamčena vsota: 3.600 €
Vplačana premija: 72.000 €
Pričakovan donos: 4 %


Pričakovana vrednost naložbe po koncu zavarovalne dobe:
86931.86 €

* Pričakovani znesek ne upošteva izstopnih stroškov in morebitnih davkov v primeru prekinitve zavarovanja pred 10. leti.

Izračuni so informativne narave in niso zavezujoči za AVRIO zavarovalnico. AVRIO zavarovalnica ne jamči za bodoče donose, saj so le-ti odvisni od razmer na kapitalskih trgih v prihodnosti.

Tečajnica

VEP

Sklad Datum VEP
AVRIO Moderato 31.05.2024 0.9972
AVRIO Moderato 30.04.2024 0,9984
AVRIO Moderato 31.03.2024 1,0000

Pretekli donosi

naložbenega zavarovanja

Naložbeno zavarovanje zagotavlja praviloma višje donose od drugih zavarovanj in investicijskih produktov, zavarovanec pa dobi rento kot reden mesečni denarni tok. Naložbe so aktivno upravljane, garantiran pa je minimalni faktor za pretvorbo upravljanih sredstev v rento.

Pretekli donosi naložbenega zavarovanja se bistveno razlikujejo glede na naložbeno politiko, ki jo stranka izbere. Donosi so že zaradi narave produkta višji od Rentnega zavarovanja.

Pasivna naložbena politika

+12,87 %

5 letni donos

Aktivna naložbena politika

+34,54 %

5 letni donos

Preračunajte

vašo finančno varnost

Naložbeno zavarovanje je aktivno upravljan investicijski instrument. Privarčevana sredstva se preračunava glede na višino vplačil in druge parametre, ki si jih lahko informativno izračunate.

Slika_dokumenti_nalozbeni

Dokumentacija za

naložbeno zavarovanje